نمایشگاه مواد تجهیزات و نهاده های خاک نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
نمایشگاه مواد غرفه درجه A 10 20,000,000 ریال
نمایشگاه تجهیزات غرفه درجه A 10 20,000,000 ریال
نمایشگاه نهاده های خاک و کشاورزی غرفه درجه A 10 20,000,000 ریال