برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تهیه نسخه کودی
1398-06-05 16:00-19:00
دانشگاه زنجان 30
دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران 1,000,000 ریال
دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران 500,000 ریال
دانشجویان عضو انجمن علوم خاک 500,000 ریال
دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک 1,000,000 ریال
اساتید عضو انجمن علوم خاک 700,000 ریال
اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک 1,200,000 ریال
29 دکتر فرهاد مشیری دکتر کریم شهبازی دکتر محمد مهدی طهرانی دکتر مجید بصیرت
2 داده‌ کاوی در نقشه‌برداری رقومی خاک
1398-06-05 16:00-19:00
دانشگاه زنجان 20
دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران 1,000,000 ریال
دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران 500,000 ریال
دانشجویان عضو انجمن علوم خاک 500,000 ریال
دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک 1,000,000 ریال
اساتید عضو انجمن علوم خاک 700,000 ریال
اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک 1,200,000 ریال
17 دکتر محمد جمشیدی دکتر محسن باقری بداغ آبادی سرکار خانم دکتر مصلح دکتر شاهرخ فاتحی دکتر محمد رضا پهلوان
3 کارگاه آموزشی توسعه کسب و کار دانش بنیان در حوزه کشاورزی
1398-06-05 16:00-19:00
دانشگاه زنجان 15
دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران 1,000,000 ریال
دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران 500,000 ریال
دانشجویان عضو انجمن علوم خاک 500,000 ریال
دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک 1,000,000 ریال
اساتید عضو انجمن علوم خاک 700,000 ریال
اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک 1,200,000 ریال
10 دکتر مصطفی کریمیان اقبال
4 کاربرد نرم افزار های RS & GIS در علوم خاک
1398-06-06 16:00-19:00
دانشگاه زنجان 15
دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران 800,000 ریال
دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران 500,000 ریال
دانشجویان عضو انجمن علوم خاک 500,000 ریال
دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک 800,000 ریال
اساتید عضو انجمن علوم خاک 600,000 ریال
اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک 1,000,000 ریال
11 دکتر سحر اخوان مهندس خالد حاجی ملکی
5 کارگاه آموزشی (آشنایی با) مدلسازی جذب آب توسط گیاه با نرم افزار Hydrus
1398-06-05 16:00-19:00
دانشگاه زنجان 15
دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران 1,000,000 ریال
دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران 500,000 ریال
دانشجویان عضو انجمن علوم خاک 500,000 ریال
دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک 1,000,000 ریال
اساتید عضو انجمن علوم خاک 700,000 ریال
اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک 1,200,000 ریال
9 دکتر محمد حسین محمدی
6 کارگاه مدیریت پسماند‌های صنعتی
1398-06-07 09:00-12:00
دانشگاه زنجان 10
دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران 1,000,000 ریال
دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران 500,000 ریال
دانشجویان عضو انجمن علوم خاک 500,000 ریال
دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک 1,000,000 ریال
اساتید عضو انجمن علوم خاک 700,000 ریال
اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک 1,200,000 ریال
5 دکتر فاطمه قنبری