آدرس دبیرخانه: زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک تلفن دبیرخانه 02433052247 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.