1398-04-31
1398-05-12
هزینه ثبت نام در کنگره 1398-05-30
واریز هزینه های تغذیه 1398-05-30
واریز هزینه های اسکان 1398-05-30
مسابقه
نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-03-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-04-30
1398-06-05 08:30
1398-06-07 16:00