علی رضا واعظی
دبیر
استاد دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: vaezi.alireza [at] gmail.com
کمیته علمی
احمد گلچین
دبیر کمیته علمی
استاد، دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: agolchin2011 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
محمد امیر دلاور
دبیر اجرایی
دانشیار، دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: amir-delavar [at] znu.ac.ir