علی رضا واعظی

علی رضا واعظی

دبیر
vaezi.alirezagmail.com
استاد دانشگاه زنجان

کمیته علمی

احمد گلچین

احمد گلچین

دبیر کمیته علمی
agolchin2011yahoo.com
استاد، دانشگاه زنجان

کمیته اجرایی

محمد امیر دلاور

محمد امیر دلاور

دبیر اجرایی
amir-delavarznu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه زنجان