حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده اختیاری نوع 1
وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری
انجمن علوم خاک ایران
حمایت کننده طلایی
موسسه تحقیقات خاک و آب
شرکت بازرگان کالا
شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا
حمایت کننده اختیاری نوع 1
گل گهر
سازمان جهاد کشاورزی زنجان
شهرداری زنجان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی زنجان
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور
پژوهشکده حفاظت محیط زیست جهاد دانشگاهی