برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنگره

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1398-05-11

1,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,200,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

قبل از
1398-05-11

1,600,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,800,000

ریال

عضو انجمن های علمی

قبل از
1398-05-11

1,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,200,000

ریال

نویسنده

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1398-05-11

2,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

2,200,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

100,000

ریال

100,000

ریال

100,000

ریال

100,000

ریال

150,000

ریال

100,000

ریال

150,000

ریال

110,000

ریال

170,000

ریال

120,000

ریال

150,000

ریال

110,000

ریال

65,000

ریال

65,000

ریال

65,000

ریال

200,000

ریال

120,000

ریال

120,000

ریال

220,000

ریال

220,000

ریال

120,000

ریال

300,000

ریال

200,000

ریال

250,000

ریال

220,000

ریال

120,000

ریال

150,000

ریال