برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنگره

اساتید عضو انجمن علوم خاک

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

دانشجویان عضو انجمن علوم خاک

قبل از
1398-05-11

1,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,200,000

ریال

دانشجویان غیر عضو انجمن علوم خاک

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

اساتید غیر عضو انجمن علوم خاک

قبل از
1398-05-11

1,600,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,800,000

ریال

دانش آموختگان عضو انجمن علوم خاک ایران

قبل از
1398-05-11

1,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,200,000

ریال

دانش آموختگان غیر عضو انجمن علوم خاک ایران

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

شرکت کنندگان آزاد

قبل از
1398-05-11

2,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

2,200,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

100,000

ریال

100,000

ریال

100,000

ریال

100,000

ریال

150,000

ریال

100,000

ریال

150,000

ریال

110,000

ریال

170,000

ریال

120,000

ریال

150,000

ریال

110,000

ریال

65,000

ریال

65,000

ریال

65,000

ریال

200,000

ریال

120,000

ریال

120,000

ریال

220,000

ریال

220,000

ریال

120,000

ریال

300,000

ریال

200,000

ریال

250,000

ریال

220,000

ریال

120,000

ریال

150,000

ریال