پرداخت هزینه های ثبت نام در کنگره
1398-03-25

ضمن تشکر از علاقه مندان شرکت در شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به استحضار می رساند مبالغ ثبت نام را به حساب شبا بانک تجارت شعبه دانشگاه زنجان واریز و فیش واریزی را از طریق سامانه بارگذاری نمایند. علاقه مندان لازم است در فیش واریزی شماره مقاله و عنوان آن را ثبت نمایند و به راهنمای پرداخت هزینه ها در سایت کنگره مراجعه فرمایند. 

شماره شبا:250180000000001703066859